รวมพระธรรมเทศนา /

ผู้แต่ง
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ ญาณวรเถร)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1