ดำรงวิชาการ : วารสารรวมบทความทางวิชาการ คณะโบราณคดี ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2555) = Damrong : Journal of the Faculty of Archaeology Vol.11 No.1 January-June 2012 /

Corporate Author
มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะโบราณคดี
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ศักดิ์โสภาการพิมพ์, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1