ธรรมนูญชีวิต = A Constitution For Living /

ผู้แต่ง
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : เอ็มแอล ครีเอชั่น แอนด์ พริ้นติ้ง, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 43