บ่อเกิดลัทธิประเพณีญี่ปุ่น ภาค 1-4 = Sources of Japanese Tradition /

Corporate Author
ราชบัณฑิตยสถาน
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง, 2545
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2