บทบาทของพระสงฆ์กับการรักษาสุขภาพ : กรณีศึกษาพระครูจันทคุณวัฒน์ วัดน้ำวน ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี /

ผู้แต่ง
พระมหาธานี นันทวิสาร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1