การศึกษาวิเคราะห์พัฒนาการของศรัทธาในพระพุทธศาสนา /

ผู้แต่ง
สโรชา คุณาธิปพงษ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1