การเสด็จประพาสยุโรปของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.ศ 116 เล่ม 1 /

Corporate Author
กรมศิลปากร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ศรีเมืองการพิมพ์, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1