การติดตามผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรครูผู้สอนวิชาพระพุทธศาสนา ในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด = Following up Teaching Performances of the Teacher on the Course of Teaching Buddhism in Secondary Schools at Roi-Et Province /

ผู้แต่ง
เดชา ใจกลาง
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : สถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2547
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1