บทบาทของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ที่มีต่อวิถีชีวิตของชุมชน = The Role of Mahamakut Buddhist University Roi-Et Campus Towards the Ways of Life of the Community /

ผู้แต่ง
ประพิศ โบราณมูล
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : สถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2547
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1