ความคิดเห็นของบุคลาการเกี่ยวกับการบริหารงานด้านโครงสร้าง เทคโนโลยี และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย = The Opinion of Personel on Administration : Structure, Technology and Personel Staffs of Mahamakut Buddhist University /

ผู้แต่ง
ทรงวุฒิ ศรีวิไล
ภาษา
Thai
เลขเรียก
วจ 371.2 ท147ค 2547
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2547
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
104 หน้า