ความเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมของนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย(ส่วนกลาง) ปีการศึกษา 2547 = The Belief of the Law of Karma of Students in Graduate School, Mahamakut Buddhist University (Head Quarter) in Academic Year B.E. 2547 /

ผู้แต่ง
พระครูปลัดสัมพิพัฒนวิริยาจารย์ (สุเทพ ปสิวิโก)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.3122 พ-ค 2548
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2548
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
68 หน้า