การปฏิบัติหน้าที่ต่อสังคมด้านการพัฒนาจริยธรรมของพระนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลาง ปีการศึกษา 2547 = The Duty Performance for Developing Morality to Seciety of Students of Mahamakut Buddhsit University (Head Quarter) in Academic Year 2004 /

ผู้แต่ง
พระมหาวิโรจน์ คุตฺตวีโร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : สถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2548
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1