การปฏิบัติหน้าที่ต่อสังคมด้านการพัฒนาจริยธรรมของพระนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลาง ปีการศึกษา 2547 The Duty Performance for Developing Morality to Seciety of Students of Mahamakut Buddhsit University (Head Quarter) in Academic Year 2004

ผู้แต่ง
วิโรจน์ คุตฺตวีโร, พระมหา
ภาษา
Thai
เลขเรียก
วจ 294.315 ว711ก 2548
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : สถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2548
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
93 หน้า ; 30 ซม.