ความรู้มีผลต่อการปฏิบัติตามหลักฆราวาสธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ปีการศึกษา 2547 = The Knowledge Affects on Graravasadhamma Practices of Mahamakut Buddhist University Srilanchang Campus Students in 2004 Academic Year /

ผู้แต่ง
ประภาส ลาวัณย์ศิริ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2548
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1