การนำหลักธรรมไปใช้ในการดำเนินงานของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองนครนายกจำกัด กลุ่ม 7 บ้านโพธิ์งาม ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก พ.ศ. 2548 = The Application of Dhammas in Carrying Out the Operation of the Nakhonnayok Agriculture and Co-operative Limited's Members, Group 7, Bhongam Village, Sarika Sub-District, Muang District, Nakhonnayok Province, 2548 B.E. /

ภาษา
Thai
เลขเรียก
วจ 294.3144 ผ-ก 2548
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2548
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
76 หน้า : ภาพประกอบสี