พระมหาสมณศาสน เล่ม 1 : เกี่ยวกับการพระศาสนา /

Corporate Author
มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : พุทธอุปถ้มภ์การพิมพ์, 2514
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1