ธรรมาธิปไตยไม่มา จึงหาประชาธิปไตยไม่เจอ : (จุดบรรจบ : รัฐศาสตร์ กับ นิติศาสตร์) /

ผู้แต่ง
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : พิมพ์สวย, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2