ความเข้าใจเรื่องพระพุทธศาสนา /

ผู้แต่ง
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.3 ส243ค 2552
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เม็ดทราย, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
104 หน้า