พระกษิติครรภโพธิสัตว์ มหาปณิธานปริหะสูตร /

ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ.], 2536