พุทธวจน 2 : อริยสัจจากพระโอษฐ์ (ภาคต้น) /

ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธโฆษณ์, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1