ประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง วิธีพิจารณาความอาญา แก้ไขเพิ่มเติมครั้งสุดท้าย พ.ศ. 2539 /

ผู้แต่ง
รังสรรค์ แสงสุข
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2543
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1