การศึกษาความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษและแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบโครงสร้างระดับยอดกับการสอนตามคู่มือครู /

ผู้แต่ง
พระมหาธีรังกูร บำรุง
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2548
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1