รายงานวิจัยเรื่องภิกษุณีในพระพุทธศาสนา : การศึกษาเชิงวิเคราะห์ /

ผู้แต่ง
เดือน คำดี
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1