สร้างสันติด้วยมือเรา : คู่มือสันติวิธีสำหรับนักปฏิบัติการไร้ความรุนแรง /

ผู้แต่ง
พระไพศาล วิสาโล
ภาษา
Thai
เลขเรียก
303.6 พ996ส 2550
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี (ศพส.) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2
Physical description
222 หน้า : ภาพพประกอบ