รัชกาลที่ 3 แห่งบรมจักรีมหากษัตริยานุสรณ์ /

ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
เชียงใหม่ : สุทินการพิมพ์, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1