พรตลอดปี ชีวิตดีตลอดไป /

ผู้แต่ง
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.3144 พ335พ 2542
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 12
Physical description
114 หน้า