การมีส่วนร่วมต่อการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลของผู้นำชุมชนในเขตอำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น = The Participation in Administration of Tambon Administration Organization of Community Leaders in Sichomphu District, Khon Kaen Province /

ผู้แต่ง
จิดาภา คันสูงเนิน
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1