การกล่อมเกล่าทางการเมืองของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดเลย = Political Transmission of Voters in Loei Electorate 1 /

ผู้แต่ง
สมพงษ์ ดอนอินทร์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1