ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมอาตารของผู้นำชุมชน : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม = Community Leaders' Comprehension of Building Control Act : A Case Study of Krathumlom Municipality, Samphran District, Nakhonphathom Province /

ผู้แต่ง
สนธยา พืชมาก
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1