การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด = Citizens' Participatin in setting up Development Plands of Tambon Lao Administration Organization, Thung Khao Luang District, Roe-Et Province /

ผู้แต่ง
ปภังกร จอมสมสา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1