บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลต่อการสร้างชุมชนเข้มแข็ง : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร = Roles of Tambon Administration Organization to Reinforced Communities : A Case Study of Tambon Kut Chum, Kut Chum District, Yasothon Province /

ผู้แต่ง
พัชนี คนหาญ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 307.12 พ516บ 2553
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฑ) 115 หน้า ; 30 ซม.