การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของพระภิกษุ-สามเณร ในพระอารามหลวงเขตเทศบาลเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2547

ผู้แต่ง
เสถียร เวียงดอนก่อ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2547
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1