รวมผลงานวิจัยของคณาจารย์ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ /

ผู้แต่ง
เดือน คำดี
Corporate Author
ศิริวรรณ เกษมศานต์กิดาการ, ประเวศ อินทองปาน, โกเมนทร์ ชินวงศ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2548
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1