ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในเขตจังหวัดเลย = Understanding in Duty Role of the Administrator and Members of the Local Council in Loei Province /

ผู้แต่ง
สมพงษ์ ศรีสนิท
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1