ความคิดเห็นของครูที่มีต่อปัญหาและวิธีแก้ไขการพูดภาษาไทยของนักเรียนชนเผ่า อำเภอแม่อาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 = Teachers' Opinions of Problems and Solutions to the Spoken Thai of Ethnic Students in Mae Ai District, Office fo Chiang Mai Educatin Area 3 /

ผู้แต่ง
ไพพรรณ มหามณฑล
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1