พฤติกรรมด้านจริยธรรมตามแนวมงคลสูตรของนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล = Ethical Behavior According to Mangala Sutta of Practical Nurse School Tropical Medicine Faculty Mahido University /

ผู้แต่ง
จรัสศรี ปุจฉาการ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1