การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย อำเภอพูนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี = People's Participation in Making Development Plan of Khaohuakwai Sub-District Administrative Organization, Phunphin District, Suratthani Province /

ผู้แต่ง
จิรฐาพร หนูนาวี
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1