สภาพการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในสังกัดกองกำกับตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 = Work Condition of Border Patrol Police School Teachers Affiliated with 24th Border Patrol Police Division /

ผู้แต่ง
นิคม อ่อนผิว
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1