ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการประชาคมขององค์การบริหารส่วนตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย = The Citizen's Attitude on the Community of Mueang Tambon Administrative Organization, Mueang District, Loei Province /

ผู้แต่ง
ดวงใจ บุญมาศรี
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1