การวัดความรู้ทางการเมืองที่ส่งผลต่อการเลือกตั้งของสตรีที่มีสิทธิเลือกตั้งอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน = The Measurement of Female Voters' Political Knowledge Affecting their Election Right, Pasnag District, Lamphun Province /

ผู้แต่ง
จุฬาลักษณ์ เอ่งฉ้วน
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1