วิธีเขียนแผนธุรกิจ = Business plan /

ผู้แต่ง
ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2