ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2555 /

Corporate Author
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1