พิธีถวายปริญญา ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย แด่ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปัญญา อินฺทปญฺโญ ป.ธ. ๖)

ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
2550