ธรรมนูญชีวิต : พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงาม = A Constitution for Living : Buddhist Principles for a Fruitful and Harmonious Life /

ผู้แต่ง
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 116