ภาพปริศนาธรรม เซ็น : ภาพฝาผนังโรงมหรสพทางวิญญาณ สวนโมกขพลาราม /

ผู้แต่ง
พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : [ม.ป.พ.], 2540
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1