ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตัวแทน-นายหน้า = Civil & Commercial Code (Agency and Brokerage Code) /

ผู้แต่ง
มณฑา ประพันธ์เนติวุฒิ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2541
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1