คู่มือพัฒนาภาวะผู้นำ = Leadership becoming a resonant leader /

ผู้แต่ง
แมคคี, แอนนี
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1