พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525

ผู้แต่ง
ราชบัณฑิตยสถาน
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ราชบัณฑิตยสถาน, 2531
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 3