ลาวเหนือเมื่อปลายหนาว /

ผู้แต่ง
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี,
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 2540
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2