เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น /

ผู้แต่ง
รัตนา สายคณิต
Corporate Author
ชลลดา จามรกุล
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 4