ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา : หลักการและบทวิเคราะห์ /

ผู้แต่ง
จิรศักดิ์ รอดจันทร์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1